Deelnemersregelement

 

Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deelnemers volgen de instructies van de door de organisatie aangestelde leiding van Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 op.
 2. Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 is nadrukkelijk geen wedstrijd, maar een toertocht.
 3. Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 is een evenement waar iedereen met een goede gezondheid en basisconditie aan mee kan doen.
 4. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen aan de logo’s. In geval van twijfel dient contact te worden opgenomen met de organisatie.

 

Artikel 2: Deelname

 1. Inschrijven kan alleen via https://www.deverguldevos.nl/tourdevos
 2. De minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de tocht is 18 jaar.
 3. Inschrijven is mogelijk tot 5 dagen vóór aanvang van het evenement tenzij het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt.
 4. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie en beschikken over een goede voorbereiding.
 5. Alle deelnemers dragen een goedgekeurde valhelm (verplicht) en zorgen voor een racefiets die geschikt is voor deelname aan het evenement.
 6. Deelnemers van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 doen geheel op vrijwillige basis mee en zijn zich terdege bewust van de risico’s die zich voor, tijdens en na de tocht kunnen voordoen. Deelnemers erkennen door deelname dat zij de organisatie terzake vrijwaren van iedere aansprakelijkheid.
 7. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel aan lichaam en/of schade aan eigendom(men) van deelnemers en/of derden tijdens de reis naar start en finish alsmede tijdens en na de tocht. De organisatie sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit. Deelnemers dienen zich ter zake de risico’s verbonden aan de deelname, adequaat te verzekeren voor eigen rekening en risico. Door deelname erkennen zij dat zij adequaat verzekerd zijn.

 

Artikel 3: Startbedrag: inschrijfkosten en deelname fee

 1. Bij onderschrijven van deelname dient het arrangement voldaan te worden
 2. Deelname aan de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 is uitsluitend mogelijk indien de deelnemer na inschrijving het bedrag overeen gekomen
 3. Betaling van het inschrijfgeld vindt plaats op 1 september voor aanvang van de toertocht.
 4. Deelnemers kunnen het inschrijfgeld niet terugvorderen indien zij vervolgens besluiten niet deel te nemen aan de tocht.

 

Artikel 4: De tocht

 1. De Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 wordt verreden op 1 september 2019
 2. Deelnemers gebruiken een eigen gps-toestel en/of krijgen routebeschrijving van de organisatie en ontvangen daarbij een uitleg over de route.

 

Artikel 5: Verkeer

 1. De route is niet alleen toegankelijk voor de fietsers van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019. Deelnemers houden daarom uitdrukkelijk rekening met en dienen voorbereid te zijn op ander verkeer.
 2. Deelnemers van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 dienen de plaatselijke verkeersregels volledig na te leven.
 3. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 4. Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelname.
 5. Deelnemers zijn voorzichtig en nemen geen onnodige risico’s.
 6. Deelnemers dienen te fietsen c.q. zich in te spannen naar hun eigen capaciteiten. Deelnemers dienen altijd voorbereid te zijn op onverwacht remmen, in het bijzonder bij afdalingen.

 

Artikel 6: Materiaal

 1. Deelnemers dienen tijdens de tocht een kleine doelmatige gereedschapset bij zich te hebben voor het verrichten van reparaties.
 2. Deelnemers mogen extra gereedschap en reserveonderdelen meenemen tijdens de wielertocht, mits dit geen gevaar oplevert voor henzelf of andere deelnemers.

 

Artikel 7: Medische verzorging

 1. De organisatie van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 draagt zorg voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO).
 2. De definitie van EHBO: het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.
 3. Als een deelnemer onverhoopt lichamelijk letsel of ongemak oploopt, dient deze dit zo spoedig mogelijk te melden bij de leiding van de tocht.

 

Artikel 8: Verzekering & annulering

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf en voor eigen rekening en risico een ongevallenverzekering af te sluiten. Het is ook zeer aanbevolen om een verzekering specifiek voor de fiets af te sluiten.
 2. Indien deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, De Vergulde Vos kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 9: De organisatie

 1. De Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019 wordt georganiseerd door De Vergulde Vos, Reessjurts en JouwFietscoach.
 2. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van overmacht zoals bij staking of natuurramp of het anderszins niet doorgaan van de tocht.
 3. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en-of beschadiging van persoonlijke goederen.
 4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis op foto en film voor promotionele doeleinden van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019, zonder dat daar een vergoeding voor geldt.

 

Artikel 10: Varia

 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie van de Tour de Vos – Bike, Beer & Burger 2019
 2. Op dit reglement maar ook op de eventueel daaruit voortvloeiende verplichtingen en gevolgen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland bevoegd daar kennis van te nemen tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling een andere bevoegde rechtbank aanwijst.